Close
TMC ตรวจการได้ยิน

การตรวจการได้ยิน

หูเป็นอวัยวะสำหรับฟังเสียง แบ่งเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ หูชั้นนอก หูชั้นกลาง และหูชั้นใน เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุที่เป็นต้นกำเนิดเสียง พลังงานในการสั่นของต้นกำเนิดเสียงจะถ่ายโอนให้กับอนุภาคของอากาศต่อกันเป็นทอดๆ มายังหูผู้ฟัง ทำให้แก้วหูเกิดการสั่น ผู้ฟังจึงรับรู้เสียงนั้น

การทดสอบการได้ยิน นักโสตสัมผัสวิทยาจะเปิดเสียงครั้งละหนึ่งระดับความถี่ โดยเสียงที่เบาที่สุดที่บุคคลสามารถได้ยินในแต่ละความถี่จะถูกทำเครื่องหมายไว้บนกราฟแสดงผลที่ระดับความถี่และความดังของเสียงนั้นๆ
กราฟจะ “แสดงภาพ” การได้ยิน โดยบ่งบอกว่าการได้ยินผิดไปจากธรรมดาเพียงใดและระบุจุดที่อาจมีปัญหาในกรณีที่มีการสูญเสียการได้ยิน การสูญเสียการได้ยินมีประเภทและระดับความรุนแรงต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับส่วนของอวัยวะภายในหูที่ได้รับ

และเนื่องจากการทำงานของพนักงาน Call Center ต้องพูดคุยกับลูกค้าผ่านทาง Headset ตลอดทั้งวัน ทางบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยทุกๆปีจะมีทีมคุณหมอจากรพ.พญาไท 2 เข้ามาตรวจการได้ยินให้กับพนักงาน Call Center ที่ฝ่ายปฏิบัติการ Outsource Contact Center อาคาร ABC World เป็นประจำทุกปี เพราะสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของพนักงานจะนำมาซึ่งคุณภาพงานและบริการที่ดีที่จะส่งต่อให้กับลูกค้าของเรา